Användarvillkor
Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller då Aider Group AB org.nr 559177-2537, Lilla Ly 511, 305 72 Steninge, e-post: info@aider.nu ("Aider") tillhandahåller privatekonomiska tjänster via Aider-appen ("Tjänsterna").

1.2 För att använda Tjänsterna måste du vara 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att skapa ett konto i Aider-appen ("Aider-konto") och använda Tjänsterna godkänner du Villkoren och ingår avtal med Aider om Aiders tillhandahållande av Tjänsterna enligt Villkoren.

1.4 När du skapat ett Aider-konto kan du använda en eller flera av Tjänsterna, vilka består av:

  • Kontoinformationstjänsten

  • Administrativa tjänster

2. Kontoinformationstjänsten

2.1 Kontoinformationstjänsten innebär att du i Aider-appen tillhandahåller sammanställd information om ett eller flera konton som din huvudman/män har hos en eller flera banker och andra betaltjänstleverantörer. Tjänsten aktiveras genom att du ger Aider tillgång till dina inloggningsuppgifter hos berörd bank eller annan betaltjänstleverantör ("Externa inloggningsuppgifter") enligt Aiders anvisningar i Aider-appen.

När du gör detta ger du ditt uttryckliga godkännande till och uppdrar åt Aider att för din räkning använda Externa inloggningsuppgifter för att ladda ned information från de externa användarkontona hos den bank/betaltjänstleverantör du valt till ditt Aider-konto samt att dessa tredje parter lämnar ut information till Aider för användning i Tjänsten enligt dessa Villkor. Du ansvarar för att du har rätt att använda de Externa inloggningsuppgifterna och informationen i Tjänsten.

2.2 När du godkänt att informationen laddas ned till ditt Aider-konto skickas förfrågan om detta omedelbart vidare till berörd bank. Tiden för att göra sammanställningen av informationen varierar beroende på tid för identifiering gentemot banken och hur mycket information som ska hämtas, men genomförs så snart som möjligt efter ditt godkännande.

2.3 När informationen sammanställs i Aider-appen blir den också automatiskt kategoriserad så att du får en användarvänlig överblick över kontoinformationen.

3. Administrativa tjänster

3.1 Aider tillhandahåller Tjänster för hantering av de administrativa delarna av uppdraget som ställföreträdare:

  • Kategorisering och redovisning av huvudmannens/männens inkomster och utgifter, samt verifiering av dessa.

  • Dagboksjournaler och anteckningar

  • Funktioner för sammanställning av års- och slutredovisning

3.2 Aider kan också komma att erbjuda dig nya tjänster och funktioner i Aider-appen. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor som gäller för de tjänsterna.

3.3 Aider och våra samarbetspartners kan komma att skicka information till och erbjudanden till dig via Aider-appen, e-post eller annat sätt. Erbjudanden riktade till dig ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett Aider-konto godkänner du att Aider och våra samarbetspartners riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önska få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till AIder. Aider-appen kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Aider. Du uppmanas att själv sätta dig in i dessa villkor.

4. Tillåten användning och avgifter

4.1 Användningen av Tjänsterna är kostnadsfri under de första 30 dagarna. Avgifter för inloggning och verifiering via BankID, samt hämtning av bankdata ingår. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Vi kommer att kontakta dig när testperioden börjar närma sig sitt slut och erbjuda dig möjligheten att fortsätta använda Aider, med uppdaterade funktioner och villkor. Väljer du att fortsätta använda Aider-appen utgår en årlig kostnad på 190 kr per huvudman.

Genom AIder-appen kan du komma ges möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Aider och andra som kan kräva betalning. Du kommer i så fall att upplysas om det särskilt.

4.2 Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Aider. För eget personligt bruk och för att uppfylla uppdraget som ställföreträdare är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera, spara och vidarebefordra information från Aider-appen. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsterna.

4.3 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

a. All information som du laddar upp eller lägger in i Aider-appen inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

b. Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och all information samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsterna och för att Aider ska ha rätt att tillhandahålla Tjänsterna.

c. Din användning av Tjänsterna sker enligt dessa Villkor.

d. Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner mot obehörig åtkomst.

e. Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt utnyttjande, t.ex. med telefonkodlås, eller dina egna biometriska kännetecken (t.ex. fingeravtrycksläsare).

f. Du vid misstanke eller kännedom om obehörig användning, av Tjänsterna, din tekniska utrustning eller Aider-appen i övrigt, snart meddelar Aider.

5. Personuppgiftsbehandling

5.1 Aiders tillhandahållande av Tjänsterna innebär personuppgiftsbehandling. Behandlingen genomförs enligt Aiders integritetspolicy som utgör en del av dessa villkor.

6. Avtalsbrott och Aiders ansvar

6.1 Aider har rätt att när som helst stänga av dig som användare och avsluta ditt Aider-konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Aider eller tredje man skada.

6.2 Vid misstänkta säkerhetsrisker kan Aider komma att meddela dig på det sätt som för situationens bedöms lämpligt, t.ex. genom ett meddelande i Aider-appen. Aider förbehåller sig också rätten att spärra kontoinformationstjänsten om;

  • det finns en risk för en icke-säker användning av Tjänsterna, eller

  • misstanke om obehörig användning av Tjänsterna.

6.3 Aider har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Aider kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsterna eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsterna. Aider kan inte ställas till svars för om Tjänsterna ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, annat än som följer av Aiders ansvar enligt lag.

6.4 Aider ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på din användning av Tjänsterna eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje parti eller Aiders samarbetspartners.

7. Force Majeure

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelse inte är ekonomiskt försvarbar.

8. Ändring av villkor

8.1 Ändringar av Villkoren avseende kontoinformationstjänsten gäller två (2) månader från att Aider informerat om de ändrade villkoren.

8.2 I övrigt har Aider rätt att när som helst ändra Tjänsterna, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsterna. Aider ska då med rimlig framförhållning meddela dig om ändring av Villkoren.

8.3 Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Aider innan ändringarna börjar gälla. Om du inte säger upp avtalet anses du ha accepterat ändringarna.

9. Avtalstid och avslut

9.1 Ditt avtal med Aider enligt dessa Villkor löper tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet, avsluta ditt Aider-konto och din användning av Tjänsterna med omedelbar verkan. Du gör detta lättast genom att välja "Ta bort kontot" under "Konto och inställningar" i Aider-appen eller genom att kontakt Aider. Om Aider vill säga upp avtalet med dig gäller en uppsägningstid på två (2) månader.

9.2 När ditt avtal upphör kommer Aider att radera samtliga Externa inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig och din huvudman/män, med undantag av sådana uppgifter som Aider eventuellt måste spara och arkivera enligt lag.

10. Klagomål och försäkring

10.1 Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att besvara dina frågor eller veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. För kontakt med vår kundsupport ber vi dig att vända dig till support@aider.nu eller kontakta oss direkt via Aider-appen.

10.2 Skulle du efter kontakt med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol www.domstol.se

11. Övrigt

11.1 Aider har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Aider rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

11.2 Du har rätt att på begärans få en kopia av dessa Villkor, och är välkommen att kontakta oss med din förfrågan via vår kundsupport. Villkoren finns tillgängliga på svenska, vilket är det språk som kan användas i kontakter mellan dig och Aider.

11.3 Lagstadgad information om Tjänsterna lämnas enligt tillämpliga bestämmelser antingen i Aider-appen, på vår hemsida eller vid kontakter med vår kundsupport när informationen efterfrågas av dig.

11.4 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsterna ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Fick du svar på din fråga?